Działalność R&D

nieinwazyjne testy diagnostyczne

Działalność R&D

algorytmy uczenia maszynowego

Usługi badawcze i diagnostyczne

badania dla firm i uczelni

20

lat doświadczenia naukowego

Theranoscope

Naszym celem jest poprawa jakości życia pacjentów z cukrzycą poprzez dostęp do testów pozwalających na wczesną diagnostykę powikłań oraz monitorowanie choroby.


W Theranoscope Sp. z o. o. zajmujemy się opracowywaniem nowych technologii służących chorym z cukrzycą w oparciu o zdobycze nanotechnologii. Cechuje nas podejście teranostyczne, które łączy najnowsze technologie materiałowe, metody molekularne i metody fizyczne. Odbiorcy technologii:
  • Szpitale
  • Poradnie diabetologiczne
  • Laboratoria diagnostyczne
  • Instytucje naukowe i badawczo-rozwojowe
  • Pacjenci

Zapraszamy do kontaktu

Zespół

Prof. dr hab. Ewa Stępień

Prezes zarządu | Współzałożyciel


Kierownik Zakładu Fizyki Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prezes Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK).Profesor dr hab. Ewa Stępień w swojej karierze zawodowej, przez prawie 15 lat zajmowała się diagnostyką laboratoryjną, w tym przez 9 lat jako kierownik laboratorium klinicznego w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie. Kolejne lata poświęciła pracy naukowej, prowadząc badania w kierunku poszukiwaniu nowych biomarkerów pomocnych w diagnostyce chorób nowotworowych, chorób układu krążenia i infekcji. Była konsultantem wielu projektów w zakresie diagnostyki molekularnej. W firmie K2Biomedical pełniła funkcję dyrektora medycznego Ewa ukończyła studia doktoranckie na kierunku biologia. Specjalizowała się w mikrobiologii i laboratoryjnej genetyce medycznej. Odbyła liczne staże m. in. w London Imperial College (UK), Grand Hôspital de Charleroi (Belgia) jak i Instituto de Medicina Molecular (Portugalia). W roku 2013 uzyskała stopień doktora habilitowanego w zakresie biologii medycznej w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 2021 uzyskała nominację profesora nauk medycznych. Przez ponad 20 lat rozwijała swoją wiedzę ekspercką w zakresie biomarkerów chorób nowotworowych oraz wykorzystywania mikropęcherzyków zewnątrzkomórkowych w diagnostyce chorób układu krwionośnego. Posiada bogate doświadczenie z zakresu zastosowania metod spektroskopowych oraz obrazowych dla celów diagnostyki medycznej. Ewa Stępień opracowała i opatentowała nowe testy oparte o spektroskopię Ramana. Jest autorką i współautorką ponad 130 prac oryginalnych opublikowanych min. w Diabetes, Stroke, Theranostics, Nature Review Physics, BBA i wielu innych czasopismach naukowych. Kierowała i kieruje projektami badawczymi finansowanymi ze środków Ministerstwa Edukacji (dawniej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego), Narodowego Centrum Nauki i Komitetu Badań Naukowych. Wielokrotnie nagradzana za swoją pracę naukową, w tym w 2007 nagrodą Ministra Zdrowia – „Srebrny Archibald - Medycyna oparta o dowody naukowe w praktyce”. Współautorka patentów międzynarodowych w zakresie diagnostyki chorób cukrzycy. Wielokrotnie zapraszana do wygłoszenia wykładów na najlepszych uniwersytetach na świecie, w tym University Pensylwania w Filadelfii, Stanford University, czy Institute of High Energy Physics (China)

dr Ryszard Grzybek

Członek zarządu


Dr Ryszard Grzybek pełni funkcję Prezesa Zarządu InnoCel Spółki Celowej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz członka zarządu w spółkach SepGen sp. z o.o. i Melanos sp. z o.o. w organizacji. Spółka InnoCel Spółka Celowa Uniwersytetu Jagiellońskiego sp. z o.o. zajmuje się komercjalizacją wynalazków wytworzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim, przede wszystkim poprzez tworzenie spółek spin-off zgodnie z Ustawą o Szkolnictwie Wyższym i Nauce. W okresie wcześniejszym, przez ponad 20 lat rozwijał swoje kompetencje w obszarze R&D w Grupie Azoty, Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. w tym na stanowisku Dyrektora Departamentu Badań i Innowacji. Kierował również istotnymi projektami inwestycyjnymi, w tym w latach 2007-2009, jako Menadżer Projektu kierował zadaniem “Budowa Instalacji kwasu azotowego wraz z instalacją do neutralizacji” (wartość projektu ponad 60 mln euro). W Grupie Azoty zajmował się badaniami rynkowymi oraz przygotowaniem i realizacją szeregu projektów badawczych i inwestycyjnych. Był uczestnikiem grupy roboczej opracowującej strategię Grupy Azoty. Swoją edukację odebrał w Uniwersytecie Śląskim, na wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym w zakresie Chemii. W roku 1991 uzyskał stopień naukowy doktora nauk chemicznych. W roku 1993 uzyskał stypendium francuskiego MRT (Ministere de la Recherche et de la Technologie) i odbył staż post-doc na Uniwersytecie w Rennes. Ukończył liczne kursy i szkolenia z zarządzania finansami, projektami według metodyki PMI i PRINCE II, co skutecznie wykorzystał w swojej karierze w Grupie Azoty. Autor i współautor kilkunastu publikacji naukowych jak i patentów. Na szczególne wyróżnienie zasługuje złota nagroda za innowację na The World Exhibition in Inventions, Bruksela 2016.

dr inż. Agnieszka Kamińska

Współzałożyciel


Dr inż. Agnieszka Kamińska pracuje jako Asystent Badawczy na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie jej zainteresowania naukowe skupiają się na opracowywaniu innowacyjnych metod diagnostyki cukrzycy i jej powikłań. Wielokrotnie była kierownikiem oraz wykonawcą w projektach finansowanych ze środków Uniwersytetu, jak i źródeł zewnętrznych (NCBiR, NCN, FNP). Swoje interdyscyplinarne kompetencje wykorzystuje podczas realizacji elitarnego projektu LIDER, którego celem jest zaprojektowanie oraz budowa urządzenia do wychwytywania mikropęcherzyków zewnątrzkomórkowych oraz oceny ich składu molekularnego do zastosowania w diagnostyce powikłań cukrzycy. Agnieszka jest absolwentką Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Inżynieria Biomedyczna. Swoje zainteresowania rozwinęła kończąc studia doktoranckie na kierunku Biofizyka na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2011 r. skupia swoją pracę naukową nad zastosowaniem hybrydowych materiałów kompozytowych w medycynie regeneracyjnej, jak i nad nowymi nośnikami leków. Odbyła staże naukowe min. na Wydziale Chemii Loughborough University (UK) gdzie pracowała w grupie badawczej Dr Marka Platta nad zastosowaniem technologii qNano do diagnostyki pacjentów z cukrzycą. Agnieszka jest współtwórcą patentu „Sposób wykrywania i diagnozowania cukrzycy”, jak również zgłoszeń krajowych i międzynarodowych. W 2020 r. Agnieszka została nagrodzona Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju w kategorii “Naukowiec Przyszłości” za realizację projektu Lider.

Obszary badań

Biomarkery

Poszukujemy nowych biomarkerów cukrzycy znajdujących się w płynach ustrojowych

Testy point-of-care

Pracujemy nad szybkimi testami diagnostycznymi, które będą mogły być wykonywane w miejscu kontaktu lekarza z pacjentem

Rozwiązania lab-on-a-chip

Opracowujemy nowatorskie powierzchnie sensoryczne do selektywnego wychwytu pęcherzyków zewnątrzkomórkowych

Spektroskopia oscylacyjna

Stosujemy spektroskopię Ramana oraz w podczerwieni w celu detekcji sygnatur molekularnych pęcherzyków i opracowywania nowych markerów diagnostycznych

Biologia molekularna

Wykonujemy izolację i oczyszczanie miRNA, elektroforezę żelową, immunoblotting oraz testy immunoenzymatyczne

Cytometria przepływowa

Oznaczamy markery powierzchniowe charakterystyczne dla pęcherzyków

Rozwiązania

Urządzenia diagnostyczne

Biomarkery

Algorytmy diagnostyczne

Testy point-of-care

Big Data

Theranoscope - innowacyjne rozwiązania dla medycyny

0
Zgłoszenia patentowe
0
Publikacje
0
Nagrody
0
Partnerów